ИЗПОВЯДВАНЕ НА СДЕЛКАТА ПРИ НОТАРИУС

При изповядване на нотариалната сделка страните следва да се явят пред нотариус за подписване на нотариалния акт. Компетентен е нотариус от района, в който се намира имотът.

Продавачът следва да представи в оригинал пред нотариуса документите за имота, от които произтича правото на собственост. Нотариусът проверява дали недвижимият имот се намира в неговия район:

 Нотариусът проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица

 Нотариусът проверява дали не са налице законови пречки за прехвърляне на имота

 Нотариусът се уверява, че представеният проект за нотариален акт отговаря на законовите изисквания

 Нотариусът проверява дали продавачът е собственик на имота

 Нотариусът прочита на страните съдържанието на проекта за нотариален акт и страните потвърждават пред нотариуса волеизявленията си, отразени в проекта за нотариален акт

 Нотариалният акт се подписва от страните и от нотариуса

 Нотариусът снабдява страните с препис от нотариалния акт