РЕМОНТИ И РЕКОНСТРУКЦИИ

Ако сте закупили жилище и решите да го ремонтирате или преустройвате, трябва да знаете следното:
1. Ремонтът е вид строеж. За повечето случаи е необходимо снабдяване с разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на териториите (ЗУТ). Преди да започнете ремонтни работи е необходимо да изясните следното:
– ремонтните работи, които предвиждате, налагат ли изменения в конструктивните елементи на сградата в която се намира вашето жилище;

– налагат ли се изменения в очертанията на площите, предвидени за общо ползване от всички обитатели;
– променя ли се предназначението на помещения или части от тях от жилищно в нежилищно;
– променят ли се натоварванията в помещенията (например поради необходимост от монтаж на оборудване и др.);
– разполагате ли с достатъчно подробна техническа документация за фактическото положение на обекта преди започването на ремонтните работи (разположение на носещи конструктивни елементи, инсталации и др.).
В зависимост от характера и обема на работите по ремонт и преустройство в повечето случаи е необходимо изготвяне на проектна документация, с която се доказва, че при ремонта се осигуряват или запазват постигнатите преди това:
– носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции при експлоатация и сеизмични въздействия;
– пожарна безопасност;
– опазване живота, здравето и имуществото на хората;
– безопасно ползване на построеното (ремонтираното);
– икономия на топлина и енергия.
Строително-ремонтните работи могат да бъдат с различен обхват: от обикновено боядисване на стена до цялостна реконструкция на жилище или друг нежилищен обект. В зависимост от сложността на предвидените работи по ремонт и реконструкция, собственикът като участник в строителния процес, определен в Закона, е отговорен за изясняването на следното:
– необходими ли са по закон проекти за работите, които ще извършват;
– необходимо ли е издаване на разрешение от компетентен орган;
– необходимо ли е съгласуване със съсобственици в сградата и съседи;
– необходимо ли е спазване на режим по отношение на шум, движение, складиране на строителни материали и др.
По принцип възлагането на строително-ремонтни работи се извършва от собственика. Ако този, който възлага строително-ремонтните работи не е собственик, същият трябва да разполага със законово установено пълномощие.
Случаите, в които по закон не се изисква разрешение за строеж, са регламентирани в Закона за устройство на териториите(ЗУТ) и опират до следното:
– вътрешно и външно боядисване на сгради и постройки;
– подмяна на покривни материали (ако променяте носещи структурни елементи на покривната конструкция като греди, подпори и др., не попадате в тази категория);
– вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата, не се премахват или преместват зидове и не се променя предназначението на помещенията и натоварването в тях.
За изчерпателен списък на случаите, за които не необходимо разрешение, погледнете чл.151 от ЗУТ.
Препоръка:
Дори в случаите, когато законът не го изисква задължително, изготвянето на проекти е от полза на Възложителя, с оглед на това, че проектът осигурява възможност за предварителен разчет на видовете дейности, вида и количеството на на вложените материали и от там – представа за очакваната стойност на строежа.
По време на строително-монтажните работи в повечето случаи е необходимо поддържането на документация, свързана с изпълнението на отделни видове работи. Задължението за поддръжката на тази документация е на собственика и лицето, назначено да ръководи строителния процес.
В случаите, когато ремонтът е започнал с разрешение за строеж и одобрени проекти, след неговото приключване е необходимо въвеждане в експлоатация чрез регистриране на завършения строеж или по друг ред, в зависимост от категорията на сградата, в която се намира обекта.

Ние от РЕАЛТОР БГ можем да ви помогнем с вашият ремонт с квалифицирани майстори на добри цени!