УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВИЗИ

Условията и редът, при които гражданите на други държави – членки на Европейския съюз, и членовете на техните семейства, както и гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства влизат, пребивават и напускат Република България, се определят със Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. Гражданите на Европейския съюз пребивават в Република България за срок до три месеца, без визи, с валидна лична карта или валиден паспорт. След този срок, същите трябва да притежават удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на гражданин на Европейския съюз. За целта подават заявление до Дирекция „Миграция“ – МВР, СДВР или областните дирекции на МВР съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на територията на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. Условията и редът, при които гражданите на държави, които не са членки на Европейския съюз /трети страни/, могат да влизат, пребивават и напускат Република България, се определя от /ЗЧРБ/. Този закон се прилага и за членовете на семействата на български граждани, които не са граждани на Европейския съюз.
Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава се изисква.
Не се изисква виза, когато това е предвидено в Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, в други актове на ЕС с обвързващо действие, в международен договор, по който Република България е страна, или в акт на Министерския съвет.
Не се изисква виза и когато чужденецът притежава валидно разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.
Чужденците, притежатели на имот в република България, които желаят да пребивават в България могат да кандидатстват за виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване с продължителност не повече от три месеца в рамките на всеки 6-месечен период, считано от датата на първото влизане на територията на Република България.
Повече подробности относно необходимите документи и процедура за кандидатстване за виза може да се получи на интернет страницата на Министерството на външните работи-
Вещно-правният режим на придобиването и упражняването на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България от чужди граждани е регламентиран от Конституцията на Република България , Закона за собствеността ), както и от редица други нормативни актове, съдържащи специални правила – Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Закона за горите, Закона за наследството  Закона за защитените територии  и др.
Гражданите на държавите-членки на ЕС или на държавите-членки по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да придобиват право на собственост върху земя в съответствие с изискванията, определени в закона, в съответствие с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. До края на 2011 г. чуждестранните физически лица бяха ограничавани от притежаването на земя като втори дом. От 01.01.2012 г. това ограничение е отпаднало и чуждестранните инвеститори могат да придобиват земя, върху която са построени техните жилища. Все пак, ограничението все още е валидно по отношение на собствеността върху земеделски земи.То ще отпадне на 01.01.2014 г.